Tidstypiskt av Cecilia Björk och Laila Reppen, Byggtjänst 2016

Tidstypiskt av Cecilia Björk och Laila Reppen, Byggtjänst 2016

Tidstypiskt – Arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1980

| Tidens trender syns tydligt i små detaljer. Därför väljer vi att i Månadens tanke september lyfta boken Tidstypiskt av Cecilia Björk och Laila Reppen som samlat byggnadsdetaljer från åren 1880-1980. Arbetet med materialet har stöttats av Stiftelsen Arkus, och boken är utgiven av Byggtjänst.

Vi presenterar här ett utdrag ur inledningen, som kan laddas ner i sin helhet. Boken kan beställas via Byggtjänst bokhandel.

Vi är alla barn av vår tid och följer i olika utsträckning nya trender. Några ligger mer i framkant och initierar det nya medan andra följer efter utan att ens vara medvetna om det. I backspegeln går det ändå att avläsa tydliga modeväxlingar och trendskiftningar. Så är det även inom arkitektur och stadsplanering, i all synnerhet avseende bostadshus. En del byggherrar och arkitekter är snabba på att anamma och initiera nyheter medan andra följer efter och kanske inte heller tar ut svängarna lika mycket. När vi senare blickar tillbaka kan tydliga släktskap inom var tids arkitektur avläsas.

Under 2000-talets början har det varit stort fokus på långsiktig hållbarhet, cirkulär ekonomi och nydanande design inom nyproduktionen. Den största delen av bostadsbeståndet är dock redan byggt och behöver förvaltas med inriktning på långsiktig god hållbarhet. Att välja nya lösningar i huvudsak först när det är tekniskt motiverat tär mindre på jordens resurser. För den bebyggelse som värdesätts högt är det lättare att motivera ett bevarande, vilket genererar färre byten kopplade till modetrender och längre underhållscykler vid förvaltning.

Flerbostadshus förvaltas av bostadsrättsföreningar, enskilda fastighetsägare eller större bostadsbolag. Bostadsrätten ger den enskilde innehavaren stora möjligheter att påverka den egna bostaden. Den fasta inredningen i en lägenhet ändras ofta genom att väggar flyttas, kök byggs om och snickerier byts ut i enlighet med tidsandan under varje epok. För hyresfastigheter väljs inriktning vid underhåll och ombyggnader mer samlat och en lösning kan ge samma avtryck på en hel bostadsgrupp. Många fastigheter utsätts successivt för flertalet små förändringar som var och en inte är så iögonfallande men som sammantagna kan radera ut fastighetens byggnadshistoriska identitet - de små stegens tyranni.

En lägenhet eller byggnad som rustats upp och givits en vid tidpunkten för upprustningen modern utformning anses inom några år omodern eller till och med förstörd, medan en lägenhet eller ett trapphus med originaldetaljer förblir ett värdefullt kulturhistoriskt och arkitektoniskt uttryck för sin tid - oavsett tidsepok. Efter hand är det ofta hus med ursprungligt utförande som betingar det högsta värdet. Kulturhistorisk varsamhet sammanfaller också ofta med ett ekologiskt förhållningssätt till fastighetsunderhåll.

Tidstypiskt – Arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1980 är utgiven av Byggtjänst 2016, ISBN: 9789173337915

0 kommentarer | Kommentera

Skicka till en vän

ARTtube - filmer om arkitektur, konst och design

| Den här månaden länkar vi till ARTtube, som är en holländsk/belgisk online-kanal om konst, design och arkitektur, med videos gjorda av museer och konstinstitutioner i Holland och Belgien. Här finns intervjuer, studiebesök och filmer om särskilda objekt och miljöer, samt en särskild flik för undervisningsmaterial för grundskola och högre utbildningar. Titta och ha roligt!

Länk till ARTtube >>

0 kommentarer | Kommentera

Skicka till en vän

Medborgardialogens praktiska kunskap

| Medborgardialogen har under 2000-talet blivit ett allt viktigare verktyg för en kommuns kommunikation med sina medborgare, inte minst när det gäller byggprocesser. När allt färre engagerar sig i den representativa demokratin har det blivit viktigare för kommunerna att få andra kanaler till medborgarna. Många tjänstepersoner och politiker upplever ett behov av att få med sig medborgarna, inte minst för att samhällskontraktet ska fortsätta fungera och för att utveckla det vi idag ofta kallar social hållbarhet.

"Incitamenten är många, men det är också svårigheterna. Vilka medborgare når man genom medborgardialoger? Finns det någon representativitet? Går det att samtala på lika villkor när makten och kunskapen redan är (ojämnt) fördelad? Hur stort inflytande bör medborgarna ha över byggprocessen i relation till experter och politiker? Och hur organiserar man en fungerande dialog? I Sverige är de lagstiftade samrådsmötena, som kommer relativt sent i byggprocessen, utgångspunkten varifrån medborgardialoger utvecklats. Stormötena har därmed utgjort den standardmodell som olika varianter utvecklats utifrån."

[Texten är inledningen/ett utdrag ur antologin Medborgardialog - om det svåra i att mötas. Praktikers reflektioner om ett av demokratins svåraste verktyg, utgiven av Arkus 2016. Jonna Bornemark är redaktör och huvudförfattare. Texterna är resultatet av en kurs inom forskningsprojektet Decode. Projektet drivs genom VINNOVAS satsning Utmaningsdriven innovation. Övriga finansiärer/partner är: KTH Arkitekturskolan, Sweden Green Building Council och Tyréns] 

Antologin finns från och med nu till försäljning hos Arkus; skicka beställning till info@arkus.se.

Läs hela inledningen i bifogad fil:

 

0 kommentarer | Kommentera

Skicka till en vän

Om Månadens tanke

Här bor vi

Vi sitter tillsammans med Byggherrarna, Fastighetsägarna, IQ Samhällsbyggnad och Energi- och miljötekniska föreningen mitt i City. Kontakta Arkus

Har du en idé om ett forskningsprojekt?

Har du en idé om ett forskningsprojekt? Kontakta Arkus om du behöver hjälp att formulera idén tydligare för dig själv och för eventuella samarbetspartners. Läs också på webbplatsen hur du söker projektanslag hos oss för genomförandet.
Läs mer om anslag